آموزش کمک های اولیه ( تنفس مصنوعی )

بدن می‌تواند مدت 6-4 دقیقه بدون اکسیژن بماند. بنابراین اگر قلب بایستد، یعنیخونی که حامل اکسیژن برای سلولهاست از جریان بیافتد، امدادگر برای برگرداندن ضربانقلب بطور متوسط 5 دقیقه فرضت دارد. و حدود 60 ثانیه بعد از ایست قلب ، تنفس نیز قطعمی‌شود. اگر قلب کار کند ولی تنفس قطع شده باشد در اینجا هم 5 دقیقه فرصت برای نجاتبیمار است.

ضرورت تنفس مصنوعی

علائمی که نشانمی‌دهد مصدوم یا بیمار به تنفس مصنوعی احتیاج دارد عبارتند از:

هیچگونه حرکتی در قفسه سینه بیمار دیده نمی شود و حرکت هوا را از دهان بینینمی‌توان شنید. با گرفتن تکه کاغذ یا پنبه در برابر دهان و بینی بیمار (و حرکتآنها) و یا گرفتن آینه جلوی دهان و بینی (و ظهور بخار روی آن) هم می‌توانیم به ایستقلبی پی ببریم.

بیمار برای وارد و خارج نمودن هوا به ریه‌های خود تلاش می‌کند و عضلات جلویگردن و برجسته می‌شوند ولی ورود و خروج هوا انجام نمی‌شود یا خیلی غیر موثر است وتنفس را نمی‌توان حس کرد.

بیمار دچار سیانوز می‌گردد یعنی پوست و مخاط اطراف لبها، ناخنها، بینی و گاهیتمام بدن و صورت به رنگ خاکستری متمایل به آبی (کبود) در می‌آیند.

روشهای تنفس مصنوعی

مصدون را به پشتبخوابانید پس سر وی را به یک طرف چرخانده با انگشت دهان وی را جستجو کنید تا اشیاخارجی از قبیل آدامس، سیگار، ودندانمصنوعیترشحات لزج و دهان را بیرون آورید و بعد از باز نمودن راههایهوایی با مانور سر عقب و چانه بالا (با یک دست پیشانی بیمار را پایین آورده و بادست دیگر چانه بیمار را بالا بکشید مواظب باشید بر روی گردن فشار نیاورید). سر خودرا نزدیک دهان مصدوم آورده و بعد از ارزیابی سریع تنفسی، دادن تنفس را شروع کنید.

http://www.salamatcity.persianblog.ir

تنفس دهان به دهان

در تنفس دهان بهدهان بعد از باز کردن و پاک کردن راههای هوایی، انگشتان دستی که روی پیشانی بیمارقرار دارد، پره‌های بینی را فشار دهید تا بسته شود. سپس یک نفس عمیق بکشید و دهانخود را در امتداد راه هوایی (موازی با آن) و روی دهان وی قرار دهید که تمام دهان رابپوشاند. در همان حال که از گوشه چشم به سینه او نگاه می‌کنید، به آهستگی آنقدر درریه او بدمید تا سینه‌اش تا حد الامکان بالا بیاید. از دادن تنفسهای سریع و با فشارزیاد جدا خوددداری کنید.
دهانتان را از روی دهان مصدوم بردارید و با حفظوضعیت سر عقب و چانه بالا، بینی او را رها کند تا هوا از ریه‌هایش خارج شود، پسمجددا نفس بکشید تا بار دیگر تنفس مصنوعی بدهید. پس از انجام 2 بار تنفس دهان بهدهان مرحله بعدی ارزیابی را انجام دهید. اگر قفسه سینه بالا نیامد ممکن است راههوایی کاملا باز نشده باشد و یا توسط یک جسم خارجی مسدود شده باشد که در این صورتاقدامات در آوردن جسم خارجی را انجام می‌دهیم.

در موارد زیر تنفس دهان به دهان نباید انجامشود.

وجود زخم روی صورت، دهان و فک یا شکستگی فک

آغشته بودن اطراف دهان مصدوم به سم

استفراغ شدید و مکرر

انقباض شدید عضلات فک (در تشنج(

تنفس دهان به بینی

هر گاه انجام تنفس دهان به دهان ممکن نبود می‌توان از این روش استفاده کرد. بعداز باز کردن راه هوایی و پاک کردن دهان، با انگشت شصت دستی که روی چانه قرار داردلبهای مصدوم را به هم فشار دهید تا دهانش بسته شود.

نفس عمیق بکشید، دهانتان را روی بینی مصدوم قرار دهید و داخل بینی بدمید تاقفسه سینه بالا بیاید. سپس دهانتان را از روی بینی بردارید و در صورت امکان او راباز کنید تا هوا از طریق دهان و بینی خارج شود.

بلافاصله بعد از تنفس نبض کاروتید را جهت بررسی وضعیت قلبی بررسی کنید. اگر قلبضربان ندارد همزمانماساژقلبیبدهید.

تعداد تنفس مصنوعی را با سرعت 15-12 بار در دقیقه در بزرگسالان و 20 بار دردقیقه در اطفال ادامه می‌دهید.

تنفس دهان به دهان و بینی

از اینروش معمولا در کودکان و نوزادان استفاده می‌شود. بعد از قرار دادن سر بیمار دروضعیت مناسب از نظر راههای هوایی دهان خود را روی دهان و بینی طفل گذاشته و فقط باهوایی که در دهان دارید یا به آرامی فوت کنید (از بکار بردن هوای زیاد و با فشارزیاد خودداری شود) و به حرکات قفسه سینه نیز توجه کنید. سپس سر خود را کنار ببریدتا هوا زا ریه‌ها (ششها) خارج شود. و دوباره ... .

دادن تنفس به طریقه سیلوستر

این روشتنفس مصنوعی دربرقگرفتگیو از کار افتادن ماهیچه‌های تنفسی در اثر عوامل دیگری مانند کزازمورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش با باز کردن دستها به صورت دایره‌ای تابالای سر و بعد جمع کردن دستها روی قفسه سینه و فشار روی قفسه سینه ورود و خروجهوا.

نکات لازم در تنفس مصنوعی

از تنفس مصنوعی سریع و محکم خودداری کنید.

از باز بودن راه هوایی مطمئن شوید تا هوا به جاینایواردمعدهنشود. ورود هوا به مری و معدهباعث اتساع آن خواهد شد که باعث تحریک استفراغ شده و مواد استفراغی می‌تواند واردمجاری هوایی شده و باعث خفگی شود و اتساع معده همچنین به علت فشار روی عضلهدیافراگم، تنفس و باز شدن ریه را با اشکال روبرو می‌کند. در این صورت مراقب استفراغکردن بیمار باشید و در صورت استفراغ او را به سرعت به پهلو بچرخانید تا مواداستفراغی از دهانش خارج شود و پس از آن دهان او را تمیز کنید و به دادن تنفس واحیاادامه دهید.

قرار نگرفتن کامل دهان امدادگر روی دهان بیمار، قرار نگرفتن کامل سر در وضعیتمناسب، بسته نشدن کامل بینی موقع دادن تنفس و کافی نبودن قدرت تنفسی مصنوعی عاملموثر نبودن تنفس مصنوعی خواهد شد.

منبع: سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ 0 نظر / 50 بازدید