شرح وظایف عمومی کارشناس پرستاری

پرستاری حرفه ای است تخصصی با نقش های چند گانه که دارای وظایف عمومی و اختصاصی می باشد . ( وظایف عمومی در کلیه سطوح خدماتی و وظایف اختصاصی در سطوح تخصصی ارائه می شود ) جهت تعیین شرح وظایف عمومی ، هدف کلی ارائه خدمات پرستاری و شرح شغل پرستاری ذیلا" ارائه می شود :
الف – هدف کلی :
ارائه خدمات پرستاری به مددجویان / بیماران - به مفهوم افراد نیازمند مراقبت در طیف سلامت – به جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجویان
ب – شرح شغل :
پرستار با دید جامع و جامعه نگر ، بمنظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجویان ، در کلیه سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی و توانبخشی که سطح اول آن فرد ، خانواده ، مدرسه ، کارخانه و ... سطح دوم مراکز بهداشتی درمانی ، سطح سوم بیمارستان و کلینیک های عمومی و تخصصی اعم از دولتی و خصوصی ، سطح چهارم مراکز فوق تخصصی و سطح پنجم مراکز توانبخشی و نگهداری است انجام وظیفه می نماید .
وظایف یادشده در کلیه سطوح خدماتی ، شامل : پیشگیری ، غربالگری ، درمانی ، توانبخشی و نگهداری است که پرستاری در انجام وظایف با بکارگیری فرآیند پرستاری ( بررسی و شناخت ، تشخیص پرستاری ، تدوین اهداف ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزشیاب ) خدمات خود را با توجه به ضرورت ایفای نقش های حمایتی ، حفاظتی ، آموزشی ، مراقبتی ، هماهنگی ، رهبری ، مشاوره ای و پژوهشی ارائه می نماید .
فعالیت ها / مداخلات پرستار بر سه نوع ا ست :
1- فعالیت ها / مداخلات مستقل : فعالیت هایی است که براساس بررسی و شناخت و تشخیص پرستاری انجام می شود . ( تغییر وضعیت در بیماران بی حرکت ، ارتقاء سطح آگاهی مددجو خانواده در مراقبت بهداشتی ، استفاده از روش های آرام سازی در کاهش اضطراب و ... )
2- فعالیت ها / مداخلات غیر مستقل : فعالیت هایی است که در حیطه های بهداشتی درمانی و توانبخشی بنا به تجویز و توصیه پزشک و سایر اعضای تیم بهداشتی انجام می شود .
3- فعالیت ها / مداخلات بینابینی : فعالیت هایی است که پرستار با همراهی و مشارکت سایر اعضای تیم مراقبت بهداشتی ، با توجه به عکس العمل های بیمار نسبت به درمان های تجویز شده انجام می دهد ( کمک به مددجو در کاهش عوارض شیمی درمانی ، داروهای قلبی و غیره )
وظایف پرستار با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی بشرح ذیل می باشد
1) جلب اعتماد و اطمینان مددجو ( فرد ، خانواده و جامعه ) و برقراری ارتباط حرفه ای موثر و پاسخ صحیح به سوالات ، درخواست ها و مشکلات با دادن اختیار به وی ( با بکارگیری مهارتهای کلامی و غیر کلامی و در نظر گرفتن تفاوتهای فردی مددجویان ، تلاش در ایجاد محیطی امن ، حفظ استقلال و کیفیت زندگی و سلامت )
2) بررسی و شناخت و کسب اطلاعات از وضعیت سلامت مددجو و ثبت در پرونده
3) تعیین و ثبت مشکلات و نیازهای بهداشتی مددجو و تشخیص پرستاری مبتنی بر دانش ، مهارت و پژوهش
4) برنامه ریزی اقدامات مراقبتی براساس اهداف و اولویت ها وثبت آن در پرونده
5) مشارکت وهمکاری با پزشک در انجام معاینات و نظارت بر فعالیت تیم پزشکی
6) انجام اقدامات مراقبتی براساس استانداردهای خدمات پرستاری وثبت و پیگیری آن ، با توجه به : الف – تامین نیازهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و خصوصی مددجو در موارد زیر :

http://www.salamatcity.persianblog.ir


بهداشت فردی ( پوست و مو ، دهان و ... ) / خواب ، استراحت و آسایش / تغذیه و متابولیک ( گذاشتن سوند معده ، رژیم های غذایی ، تامین نیازهای تغذیه ای بیمار از طریق سوند معده ، لاواژ ، گاواژ ) تامین نیازهای دفعی بیماری ( سوند گذاری ، شست و شوی مثانه ، مراقبت از سوند و درن ها ، مراقبت از کلستومی ، انواع تنقیه و لاواژ ) تنفس ( تمرینات تنفسی ، اکسیژن رسانی ، ساکشن ، مراقبت از تراکتوستومی ، مراقبت از لوله تراشه ) گردش خون ( کنترل علایم حیاتی ) – تحرک ( حرکت در تخت ، خروج از تخت ، انتقال به صندلی تغییر وضعیت ، انجام حرکات فعال و غیرفعال ، بکارگیری از وسایل کمک حرکتی ) تعادل آب الکترولیت ها ( کنترل جذب و دفع و بررسی و حفظ تعامل الکترولیتی ، توزین روزانه ) مراقبت از سیستم پوششی ( مراقبت از پوست ، انواع زخم ها ، انجام بخیه لایه اول پوست ، کشیدن بخیه ) مراقبت از سیستم عصبی ( کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی مناسب ) ارتقاء کیفیت زندگی و خودکفایی در فعالیت های روزمره زندگی با مشارکت تیم توانبخشی ، اعتلای مفهوم از خود در مددجو / تطابق روانی اجتماعی مددجو ( تشویق بیمار به شرکت فعال تر در تصمیم گیری های درمانی خود ... ) محیط مناسب جهت تامین نیازهای معنوی و مذهبی مددجو
ب - تامین نیازهای تشخیصی درمانی و تجویز شده در موارد زیر :
انجام بخور ، دادن داروهای خوراکی ، واژینال ، رکتال ، تزریقی ( جلدی ، زیرجلدی ، وریدی ، عضلانی و واکسیناسیون ) ، مایعات وریدی / تزریق خون و فرآورده های آن / پیشگیری و کنترل اثر درمان و عوارض جانبی آنها /
TPN / تغذیه کامل وریدی / انجام ECG ، EEG ، گچ گیری ، آتل گذاری ، سوند گذاری داخل مثانه ، گذاشتن تراکشن ، بخیه لایه اول پوست
ج – انجام اقدامات اولیه احیاء قلبی ریوی تا حضور تیم احیاء
د – ارائه اقدامات پرستاری در انتقال بیمار از اورژانس یا اتاق عمل به بخش – از بیمارستان به بیمارستان – از بیمارستان به شهرستان و انجام اقدامات پرستاری در بحران ها و فوریت ها ( اورژانس ها ) تا حضور پزشک و ثبت و ارائه گزارشات مربوطه
7) ارزشیابی نتایج خدمات ارائه شده به مددجو و درصورت لزوم بررسی و برنامه ریزی مجدد به منظور ارائه مراقبت های لازم
8) ارائه اقدامات پرستاری جهت کنترل درد
9) شرکت در تیم بحران و اجرای وظایف از پیش تعیین شده
10) بکارگیری روشهای تصمیم گیری و حل مشکل به کمک سایر اعضای تیم در موقعیتهای خاص و بحرانی و حوادث غیرمترقبه
11) اقدامات مناسب در جهت تامین ایمنی بیمار یا مددجو و پیشگیری از حوادث احتمالی
12) سرپرستی و نظارت مستمر برحسن اجرای اقدامات مراقبتی توسط سایر اعضای گروه پرستاری
13) بررسی نیازهای آموزشی ، تعیین سطح انگیزش ، توسعه برنامه های آموزشی ، اجرای آموزش و ارزیابی یادگیری در مددجو ، خانواده و جامعه بمنظور تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی
14) ارائه اقدامات پرستاری قبل و بعد از عمل
15) راهنمایی و مشاوره با مددجو در صورت لزوم ارجاع به سایر منابع تخصصی ، حمایتی و اجتماعی
16) اولویت و آماده سازی مددجو جهت ترخیص
17) شرکت در دوره های آموزشی و همکاری در برنامه ریزی های آموزشی – پژوهشی ( آموزش ضمن خدمت ، بازآموزی ها ، آموزش دانشجویان پرستاری و سایر اعضای گروه بهداشتی درمانی ، همکاری در انجام پژوهش های مورد نیاز در جهت اعتلای کیفیت خدمات پرستاری ... )
18) مشارکت در ارائه خط مشی های مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی در جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات
19) مراقبت از بیمار و خانواده در مرحله احتضار و نظارت و کنترل به مراقبت از جسد طبق موازین شرعی
20) تحویل بخش به پرسنل شیفت قبل و بعد بر بالین بیماران و گزارش اقدامات انجام شده
21) پیگیری اقدامات پرستاری در منزل پس از ترخیص یا هماهنگی مرکز درمانی
22) ثبت گزاش پرستاری در پرونده بیماران
23) شرکت و همراهی با پزشک در ویزیت بیماران

منبع: پایگاه دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

/ 0 نظر / 217 بازدید