خواص شگفت انگیز نمک

نمک یا کلرور سدیم چیزى است که دراسلام به آن سفارش شده است :
رسول اکرم (ص ) مى فرماید:
لا یصلح الطعام الا بالملح
غذا جزبا نمک اصلاح نمى شود.
نمک است که ظاهرا غذا را خوشمزه و مطبوع مى سازد در واقعبا آن خاصیت مى دهد.
گذشته از آزمایشهاى علمى واعمال فیزیولوژیکى نمک در بدن ، امروزه در بررسى هاى دقیقى که به عمل آمده بیش ازپیش وجود نمک را در زندگى لازم دانسته اند و در آزمایشهاى که بر روى حیوانات نمودهاند ملاحظه گردیده چنانکه یک ماه ببدن حیوانى نمک نرسد تلف خواهد شد بنابراین مىتوان نمک طعام یا کلرسدیم را جزء مواد حیاتى بشر دانست

http://www.salamatcity.persianblog.ir


اسلام مخصوصاسفارش مى کند که هنگام شروع و پس از پایان غذا نمک مصرف گردد.
پیامبر اسلام (ص)  به امیر مؤ منان (ع ) فرموده است :
افتتح بالملح و اختم به فانه من افتح بالملح و ختم به عوفىمن اثنین و سبعین نوعا من انواع البلاء، منها الجنون و الجذام و البرص
غذایت رابا نمک شروع کن و با نمک پایان ده زیرا کسى که این دستور را مراعات کند از امراضگوناگونى مصون خواهد ماند که بعضى از آنها؛ دیوانگى ، جذام (خوره ) و پیسى است .
کلرور سدیمیکى از املاح لازمبراى بدن مى باشد، این ملحدو عمل مهم در بدنانجام مى دهد یکى عمل شیمیایى و دیگرى عمل فیزیکى

منبع: کتاب اسلام پزشک بی دارو

/ 1 نظر / 121 بازدید
محمد حسین شمس

لازم به تذکراست که نمک مورد نظر پیامبر کلسیم کلرید به تنهایی نیست پس به پیامبر دروغ نبندید وجعل حدیث نکنید برای شناخت نمک طعام که مورد نظر پیامبر است به سایتravazadeh.com مراجعه کنید